Year 3 Mandarin work

Year 3 have begun practicing characters and learning about China and Chinese culture.

Year 6 revision words

NI hǎo – hello NI hàomǎ? how are you? W ó hěn hǎo! I’m very good NI jiào shénme? What’s your name? W ó jiào… I’m called… w ó hěn gāoxìng rènshí nǐ – Nice to meet you NI rènshí ta? – Do you know him / her? W ó bù rènshí tā – I…